Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   NORMATIVA : ESTATAL

En aquesta secció es poden consultar les principals normes estatals en matèria d'immigració.

 Règim General (per veure el document premi )
 

 • LLEI ORGÀNICA 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Per veure el document premi aquí

 • LLEI ORGÀNICA 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4 / 2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

 • LLEI ORGÀNICA 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial. Per veure el document premi aquí

 • LLEI ORGÀNICA 11/2003, de 29 de setembre de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers. Per veure el document premi aquí

 • LLEI ORGÀNICA 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (actualitzada amb la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre i amb la LO 14/2003, de 20 de novembre, 2/2009, d'11 de desembre, 10/2011, de 27 de juliol, Reial decret-Llei 16/2012, de 20 d'abril, per la sentència del Tribunal Constitucional de 31 de gener de 2013) i per la Llei Orgànica 4/2013, de 28 de juny, de reforma del Consell General de Poder Judicial). Per veure el document premi aquí

 • LLEI ORGÀNICA 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats d'estrangers a Espanya i la seva Integració Social (BOE, de 23 de desembre). Per veure el document premi aquí

   
 • LLEI ORGÀNICA 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE, de12 de gener). Per veure el document premi aquí
   
 • REIAL DECRET 239/2000, de 18 de febrer, pel qual s'estableix el procediment per a la regularització d'estrangers prevista en la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 43, de 19 de febrer). Per veure el document premi aquí

   
 • REIAL DECRET 865/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de reconeixement de l'estatut d'apàtrida. Per veure el document premi aquí

   
 • REIAL DECRET 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Per veure el document premi aquí

   
 • REIAL DECRET 1019/2006, de 8 setembre, pel qual es modifica l'article 13 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat per Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre. Per veure el document premi aquí 

 • REIAL DECRET-LLEI 4/2008, de 19 de setembre, sobre abonament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no comunitaris que retornin voluntàriament als seus països d'origen. Pulse aquí para acceder al documento

   
 • REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.Pulse aquí para acceder al documento   
 • ORDRE PRE/140/2005, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupa el procediment aplicable al procés de normalització previst en la disposició transitòria tercera del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Per veure el document premi aquí

   
 • ORDRE AEC/890/2005, de 21 de març, per la qual s'estableixen les quanties de les taxes per la tramitació de visats. Per veure el document premi aquí

   
 • ORDRE TAS/1745/2005, de 3 de juny, per la qual es regula el certificat acreditatiu del requisit establert en l'article 50.a) del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat per Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre. Per veure el document premi aquí

   
 • ORDEN TAS /1763/2007 de 11 de junio , por la que se establecen las bases reguladoreas de concesión de subvenciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales de los trabajadores migrantes y su inserción sociolaboral (BOE de 16 de junio de 2007). Pulse aquí para acceder al documento • RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Dirección General de Inmigración, por la que se convocan subvenciones públicas para actuaciones dirigidas a la ordenación de los flujos migratorios laborales de los trabajadores migrantes y su inserción sociolaboral (BOE de 26 de julio de 2007). Pulse aquí para acceder al documento

 • RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, pel qual s'aproven les Instruccions per les quals es determina el procediment per autoritzar l'entrada, residència i treball a Espanya, d'estrangers en l'activitat professional del qual es presentin raons d'interès econòmic, social o laboral, o relatives a la realització de treballs d'investigació i desenvolupament, o docents, que requereixin alta qualificació, o d'actuacions artístiques d'especial interès cultural (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007). Per veure el document premi aquí

   
 • RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional (BOE de 20 de febrero de 2008). Pulse aquí para acceder al documento

   
 • RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la Dirección General de Inmigración, por la que se convocan subvenciones públicas para procesos de selección de los trabajadores extranjeros no residentes en España, organización y coordinación de los desplazamientos y contrataciones de los trabajadores y desplazamientos colectivos de los trabajadores (BOE de 5 de junio de 2008).  Pulse aquí para acceder al documento

 • RESOLUCIÓ que conté l'acord amb el que es regula el contingent de treballadors de règim no comunitari a Espanya per l'any 2009 (BOE de 7 de enero de 2009). Per veure el document premi aquí

 • ORDEN TIN/3498/2009 de 29 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origén para 2010(BOE de 29 de diciembre de 2009). Per veure el document premi aquí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Règim Comunitari (per veure el document premi )
 • Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (BOE núm. 51, de 28 de febrer). 

 •  LLEI 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacional. («BOE» 286, de 30-11-1999). Per veure el document premi aquí

 • Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres Estats Membres de la Comunitat Europea. Per veure el document premi aquí

 • Reial Decret 800/1995, de 19 de maig, pel qual es regula l'accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals dels altres Estats membres de la Unió Europea. Per veure el document premi aquí

 • Reial Decret 543/2001, de 18 de maig, sobre accés a l'ocupació públic de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes públics de nacionals d'altres Estats a què és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors. Per veure el document premi aquí

 • Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada i permanència a Espanya de nacionals d'Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (BOE núm. 46, de 22 de febrer). Per veure el document premi aquí (derogat pel Reial Decret 240/2007)

© Copyright 2007 Servei d'Assessorament a Empreses en Materia d'Immigració - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies