Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Tancar Més informació
   SERVEIS
   JURISPRUDENCIA

Aquesta secció ofereix el text íntegre de les sentències més destacades en matèria d'immigració dictades pel Tribunal Suprem i els Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes.Disposarà, en aquest apartat, de la informació actualitzada amb la incorporació de les últimes resolucions dictades pels nostres tribunals en la matèria.


 Sentències (per veure el document premi )

 
Les sentències ressenyades han estat obtingudes amb autorització del Centre de Documentació Judicial del Poder Judicial. Per a més informació pot consultar l'adreça següent: http://www.poderjudicial.es

 

 • STJUE de 09-07-2015. Sala segona. Assumpte nº C-153-14.  Pulse aquí para acceder al documento  

RESUM: Reagrupació familiar.- Els Estats membres poden exigir que els nacionals d’altres països superin un examen d’integració cívica abans d’assolir la reagrupació familiar.  

 • STJUE de 18-06-2015. Sala quarta. Assumpte nº C-586/13.   Pulse aquí para acceder al documento 

RESUM: Lliure circulació de treballadors.-  Lliure prestació de serveis. Desplaçament de ma d’obra accessòria a una prestació de serveis. Diferenciació.

 • STS 28-11-2008. Jurisdicció Contencioso-administrativa. Rº 8340/2004. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUMEstrangeria. - Confirma la desestimació del visat de residència per reagrupació familiar sol·licitat per un ciutadà del Marroc en no haver acreditat recursos econòmics propis per reagrupar els seus familiars. El TS considera que ni la presentació d'un contracte de treball temporal de 3 mesos (sense que consti la seva renovació), ni la disponibilitat d'habitatge de lloguer, són suficients per acreditar la disponibilitat de medis econòmics per reagrupar els familiars del recurrent.


 • TC 236/2007, de 7 de novembre. Drets fonamentals dels estrangers. sol·licitud de declaració d'inconstitucionalitat d'alguns preceptes de la LO 8/2000. Pulse aquí para acceder al documento                                                             

  RESUM: Estrangeria.- El recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Navarra contra diversos preceptes de la EL 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social, ha estat estimat només respecte del dret a sindicar-se i respecte a la inclusió del terme "residents". Declara que no és inconstitucional l'article 60.1 en relació amb la tornada d'estrangers.

 • STSJ País Basc 2734/2006, de 13-02-2007. Jurisdicció Social. Rº 2734/2006. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUMAtur. - Es reconeix la prestació per atur a un treballador estranger sense autorització de treball i residencia. La sentència no qüestiona la situació legal d’atur (acomiadament qualificat nul), ni la relació laboral anterior ni el període de carència. Segons la interpretació del Tribunal, la norma obliga l'entitat gestora a cobrir la prestació, amb independència de l'incompliment d'afiliació, alta i cotització, i sense perjudici del seu dret de repetició. • STS 2536/2007, de 09-03-2007. Jurisdicció Contencioso-administrativa. Rº 9887/2003. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: Estrangeria. - La pura i simple permanència il·legal en Espanya (o la realització d'una activitat professional sense haver obtingut l'autorització corresponent), sense altres fets negatius, no és causa d'expulsió, sinó que haurà d'aplicar-se la sanció de multa. L'expulsió requereix una motivació específica i diferent o complementària de la pura permanència il·legal. • STS 5527/2006, de 24-07-2006. Jurisdicció Social. Rº 1396/2005. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: Pensió de jubilació.- Base reguladora.- Càlcul. Treballador espanyol que va treballar a Espanya i Andorra, i va cotitzar a la Seguretat Social en ambdós països.- Conveni Hispà Andorrà de Seguretat Social de 1978 (art. 33). Període de temps treballat a Andorra, computable per al càlcul de la base reguladora espanyola.- S'apliquen les "bases mínimes" de cotització espanyoles. Reitera doctrina. Percentatge de la "prorrata temporis". Es computen les cotitzacions presumptes de la Disp. Transitòria 2a, núm. 3 de l'OM 18-1-1967. • STS 8054/2005, de 28-12-2005. Jurisdicció Social. Rº 2152/2004. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: competència de la jurisdicció espanyola per conèixer de demandes formulades per espanyols enfront d'entitats gestores espanyoles, encara que els fets hagin succeït a l'estranger. Prestacions de seguretat social. Incompetència per conèixer de demandes contra empreses estrangeres derivades de contractes celebrats a l'estranger y per serveis prestats fora d'Espanya.    

 • STS 7347/2005, de 11-10-2005. Jurisdicció Social. Rº 2456/2004. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: Atur ex art. 208.1.5 LGSS. Espanyol que emigra a Alemanya el 1973, havent cotitzat a Espanya 2011 dies; va tornar al nostre país al Setembre de 2000, havent percebut prestació d’atur a Alemanya des del 1-9-2000 al 19-10-2000 i prestació "exportada" (art. 69 del Reglament comunitari 1408/71) del 20-10-2000 al 19-1-2001. No té dret a prestació contributiva a Espanya a partir del 20 de Gener de 2001, amb base a lo cotitzat aquí abans de la seva marxa a Alemanya, perquè no compleix totes les condicions requerides per l'art. 208.1.5 LGSS. • STS 76/2005, de 17-01-2005. Jurisdicció social. Rº 655/2004. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: contracte de treball entre un banc espanyol i un ciutadà espanyol per prestar serveis a Alemanya. Determinació del dret material aplicable, sent així que el contracte és anterior al conveni de roma i res no es va pactar respecte d'això. Aplicació de l'art. 1.4 del ET. • STS 7119/2004 de 04-11-2004, Jurisdicció Social. Rº 2652/2004. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: Dret estranger. Quan la norma de conflicte assenyala a aquest com aplicable i no resulta acreditada el seu contingut i vigència, ha de resoldre's la controvèrsia aplicant subsidiàriament el dret intern, tal com es desprèn de la STC 33/2002. Es rectifica la doctrina anterior de Sala General continguda a la STS de 22 de maig de 2001 (recurs 08/2507/2000). • STS 6101, de 07-10-2003. Jurisdicció social. Rº 2153/2002. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: treballador colombià sense permisos de treball ni residència. Aplicació del sistema de la seguretat social en matèria d'accident de treball. • STS 5820/2003, de 29-09-2003. Jurisdicció Social. Rº 3003/2002. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: acomiadament. Relació laboral amb treballador estranger no comunitari que va sol·licitar permís de residència i de treball, la concessió del qual no consta. Validesa del contracte de treball respecte dels drets del treballador. Aplicació llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener. • STS 3940/2003, de 09-06-2003. Jurisdicció social. Rº 4217/2002. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: accident de treball. Equatorià sense permís de treball ni de residència que pateix accident. La Sentència recorreguda va declarar la responsabilitat d'empresa, i el pagament avançat per la mútua sense perjudici de responsabilitat de l'entitat gestora. Recorre l'INSS. Es desestima recurs.   

 • STSJ Cataluña 3396/2002, de 14-05-2002. Jurisdicció social. Rº 6085/2001. Pulse aquí para acceder al documento

  RESUM: els treballadors estrangers sense permís de treball disposen d'acció per reclamar per acomiadament, malgrat la manca de l'autorització administrativa per treballar a Espanya. Si bé ha de limitar-se la condemna al pagament de la indemnització sense concedir a l'empresa la possibilitat d'optar per la readmissió.


© Copyright 2007 Servicio de Asesoramiento de Empresas en Materia de Immigración - 934 841 221 - immigracio@foment.com Política de privacitat Política de cookies